Algemene Voorwaarden Immowi International BV

Artikel 1 ? Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

  • ?Immowi International BV?: met maatschappelijke zetel te 9050 Gent (België), Gaston Crommenlaan 8, en KBO-nummer 0695.794.361.
  • ?Klant?: iedere natuurlijke of rechtspersoon die voor zijn/haar beroepsactiviteiten gebruik wenst te maken van de door Immowi International BV geleverde diensten.
  • ?Leadgeneratie?: een door Immowi International BV verleende dienst die bestaat in het genereren van Leads voor bepaalde door de Klant aangeboden diensten en/of goederen door middel van het opzetten van online landingspagina's die het voorwerp uitmaken van diverse online reclame- en promotiecampagnes.
  • ?Lead?: een verzameling gegevens bestaande uit de voor- en achternaam, het e-mailadres en het telefoonnummer van een persoon.
  • ?Kwalitatieve voorsprong?: een Lead wordt beschouwd als een "Kwalitatieve Lead" indien (i) de voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer van de betrokkene correct zijn, (ii) de betrokkene het privacybeleid van Immowi International BV heeft goedgekeurd, en (iii) de Opdrachtgever de Lead in de afgelopen zes maanden niet van Immowi International BV heeft ontvangen. Deze voorwaarden zijn noodzakelijk maar voldoende om een Lead als kwalitatief aan te merken.
  • ?Partner?: een commerciële partner van Immowi International BV via welke de Lead generation online advertising en promotiecampagnes plaatsvinden.
  • ?Adviesdiensten?: een consultancydienst aangeboden door Immowi International BV op het gebied van online marketing optimalisatie.
Artikel 2 - Toepassing

2.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle door Immowi International BV gedane offertes, op alle op basis van deze offertes gesloten overeenkomsten en op de door Immowi International BV bevestigde (vervolg)opdrachten.

2.2. In zijn relatie met Immowi International BV doet hij uitdrukkelijk en integraal afstand van de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden. Overeenkomsten aangegaan door werknemers en vertegenwoordigers zonder inachtneming van deze algemene voorwaarden binden Immowi International BV niet.

2.3. Elke bestelling of elk aanvaard aanbod impliceert van rechtswege de erkenning door de Cliënt van zijn kennis van deze algemene voorwaarden en zijn aanvaarding zonder voorbehoud ervan.

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Een offerte van Immowi International BV is steeds vrijblijvend en bindt Immowi International BV niet. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Immowi International BV de (vervolg)opdracht van Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

3.2. Immowi International BV heeft het recht om (vervolg)bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren. Weigering door Immowi International BV van een (vervolg)bestelling, om welke reden dan ook, kan nimmer aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid aan de zijde van Immowi International BV.

3.3. Alle overeenkomsten worden geacht te zijn gesloten op een van de hoofdkantoren van Immowi International BV.

Artikel 4 ? Prijsstelling

4.1. Alle prijzen zijn steeds uitgedrukt in EUR. Alle taksen en heffingen, inclusief BTW, zijn ten laste van de Klant.

4.2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, zal Immowi International BV een vaste "Service Fee" in rekening brengen voor de Lead generation service en een variabele "Cost Per Lead". De Service Fee is een vaste maandelijkse vergoeding voor de administratieve en beheerskosten van Immowi International BV, afgezien van het aantal gegenereerde Kwalitatieve Leads (dat ook nihil kan zijn). De "Kostprijs Per Lead" is een variabele kostprijs per aangeleverde Kwalitatieve Lead.

4.3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal Immowi International BV voor de Consultancy diensten een vast honorarium in rekening brengen.

Artikel 5 ? Betaling

5.1. Facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, tenzij op de voorzijde van de factuur andere betalingsvoorwaarden zijn vermeld. Alle betalingen worden geacht te zijn verricht op de maatschappelijke zetel van Immowi International BV. Alle betalingskosten zijn ten laste van de Klant.

5.2. De op de facturen vermelde bedragen moeten volledig worden betaald en de Cliënt heeft niet het recht om enig bedrag te verminderen zonder de voorafgaande toestemming van Immowi International BV.

5.3. In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een intrest verschuldigd op het laattijdig saldo van alle opeisbare schuldvorderingen van de Klant, gelijk aan de intrest berekend overeenkomstig artikel 5, tweede lid van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Bovendien zal een schadevergoeding verschuldigd zijn voor administratiekosten veroorzaakt door de niet-betaling ten belope van 15% van dit saldo, met een minimum van 100 EUR per laattijdig betaalde factuur. Het voorgaande doet geen afbreuk aan (i) de mogelijkheid voor Immowi International BV om de omvang van haar werkelijke schade te bewijzen en schadevergoeding te vorderen of (ii) de mogelijkheid om de verdere nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze of enige andere overeenkomst met Opdrachtgever op te schorten, dan wel enige andere gemeenrechtelijke sanctie toe te passen.

5.4. Geen enkel protest of voorbehoud met betrekking tot een factuur zal nog aanvaard worden indien het niet schriftelijk is ingediend binnen een termijn van maximum tien dagen na ontvangst van de factuur. Na deze termijn kan geen protest meer worden aangetekend of is niet meer ontvankelijk.

Artikel 6 - Werkwijze en levering bij Lead generation

6.1. Voor de Leadgeneratie werkt Immowi International BV met online landingspagina's die door Immowi International BV onder haar eigen commerciële naam worden gepromoot via diverse online advertentiecampagnes. Landingspagina's worden niet gepromoot onder de naam van de Klant. Immowi International BV zal naar eigen inzicht bepalen via welke Partners deze promotie zal worden uitgevoerd.

6.2. De landingspagina's worden gecreëerd op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens (zoals afbeeldingen, teksten, URL's, etc.). Immowi International BV is niet aansprakelijk voor (de inhoud of juistheid van) de door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens.

6.3. Immowi International BV en de Klant komen overeen wanneer de gegenereerde Leads door Immowi International BV zullen worden geleverd. Elke overeengekomen leveringsdatum is slechts indicatief. Overschrijding ervan geeft geen aanleiding tot enige boete.

6.4. Na ontvangst van de Leads is de Opdrachtgever verplicht na te gaan of deze als Kwalitatieve Leads kunnen worden aangemerkt.

6.5. Indien een geleverde Lead geen Kwalitatieve Lead is, dient de Opdrachtgever Immowi International BV binnen 5 werkdagen na inontvangstneming van de betreffende Lead hiervan schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan de Lead vervalt. Na die termijn worden geen klachten meer aanvaard met betrekking tot de kwaliteit van de Leads en worden de geleverde Leads definitief geacht Kwalitatieve Leads te zijn.

6.6. In geval van tijdig protest door de Klant zal getracht worden de Klant een vervangende Kwalitatieve Lead te verschaffen. Gebeurt dit niet, dan zal voor de betreffende Lead geen "Cost Per Lead" in rekening worden gebracht.

6.5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de door Immowi International BV geleverde Leads, al dan niet tegen betaling, aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 7 - Aard van de verbintenissen

7.1. Immowi International BV gaat enkel middelenverbintenissen aan in het kader van zowel de Lead generation als de Consultancy diensten.

7.2. Immowi International BV geeft geen enkele garantie met betrekking tot het belang van de geleverde Leads voor de door de Klant aangeboden Diensten en/of goederen.

Artikel 8 - Onvoorziene omstandigheden en aansprakelijkheid

8.1. Behoudens wanneer de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid bij wet is uitgesloten, is zowel de contractuele als de niet-contractuele aansprakelijkheid van Immowi International BV beperkt tot het factuurbedrag van de Lead of de Consultancy diensten die de schade hebben veroorzaakt.

8.2. In geval van onvoorziene omstandigheden (bijv. staking, brand, diefstal, ziekte van de dienstverlener, stroomstoring, uitval van gebruikte communicatiesystemen, niet-beschikbaarheid van internetverbindingen of websites, natuurrampen, lockdown- of quarantaine-situaties, etc.) die buiten de macht van Immowi International BV liggen, is Immowi International BV niet aansprakelijk voor enig verlies of schade. Immowi International BV heeft, afhankelijk van de aard van deze omstandigheden, het recht de overeenkomst te ontbinden of haar verplichting(en) op te schorten. In dat geval zal Immowi International BV geen aansprakelijkheid aanvaarden.

8.3. Immowi International BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met de wijze waarop de Partners de reclame- en promotiecampagnes van de landingspagina's uitvoeren.

8.4. De Cliënt verklaart perfect op de hoogte te zijn van de toepasselijke reglementering inzake opslag, verwerking en gebruik van de Leads. Immowi International BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met de wijze waarop de Cliënt de geleverde Leads in strijd met de toepasselijke regelgeving opslaat, gebruikt en verwerkt.

8.5. Immowi International BV wordt niet geacht kennis te dragen van de diensten en/of goederen van Opdrachtgever of specificaties waarvoor de Leads worden gegenereerd. Immowi International BV kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met de betreffende diensten en/of goederen van Opdrachtgever (bijvoorbeeld schade als gevolg van gebreken in het betreffende vastgoedproject van Opdrachtgever).

8.6. Iedere vordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever jegens Immowi International BV vervalt van rechtswege indien deze niet bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt binnen een termijn van twee jaar nadat de feiten waarop de vordering is gegrond bij Opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn.

Artikel 9 - Schadeloosstelling

Opdrachtgever vrijwaart Immowi International BV volledig voor alle aanspraken van derden op schadevergoeding jegens Immowi International BV ter zake van schade waarvoor Immowi International BV ingevolge de artikelen 8.4. en 8.5. niet aansprakelijk kan worden gehouden.

Artikel 10 - Zelfpromotie

De Cliënt geeft Immowi International BV toestemming om zijn naam en logo te gebruiken voor zelfpromotie van zijn diensten (website, social media en marketingpresentaties). Indien de Cliënt niet wenst dat Immowi International BV zijn naam en logo opneemt en gebruikt voor zelfpromotie, dient hij dit uiterlijk bij het plaatsen van zijn eerste opdracht schriftelijk aan Immowi International BV te melden.

Artikel 11 - Overdracht van rechten en verplichtingen

De cliënt mag geen rechten of verplichtingen jegens Immowi International BV aan een derde overdragen (door middel van verkoop, kapitaalinbreng of enige andere transactie, waaronder begrepen de overdracht of inbreng van een bedrijfstak of van een algemeen doel, of een fusie, splitsing of andere herstructurering van ondernemingen) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Immowi International BV.

Artikel 12 - Wijziging van deze algemene voorwaarden

Immowi International BV behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Nieuwe versies zullen steeds worden meegedeeld via de website www.immowi.com en per e-mail aan de Cliënt. De toepasselijke algemene voorwaarden van Immowi International BV zijn deze die op de voormelde website zijn geplaatst op de datum dat de Cliënt de bestelling plaatst.

Artikel 13 ? Deelbaarheid

Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig, onafdwingbaar of niet-afdwingbaar zou zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. In voorkomend geval zullen Immowi International BV en Cliënt te goeder trouw een bepaling overeenkomen die het beoogde rechtsgevolg van de bepaling of een deel van een bepaling die nietig, onafdwingbaar of niet-afdwingbaar zou zijn, of waarvan de nakoming om welke reden dan ook niet zou kunnen worden verlangd, dicht benadert.

Artikel 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Belgisch recht.

14.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met door Immowi International BV gesloten overeenkomsten (precontractuele geschillen daaronder begrepen) waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en gerechtshoven die bevoegd zijn voor de plaats waar Immowi International BV gevestigd is.

Artikel 15 - Tegenstrijdigheden tussen taalversies

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Engels, Frans, Nederlands en Spaans. In geval van tegenstrijdigheden tussen de verschillende taalversies, heeft de Nederlandse versie voorrang.

Artikel 16 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens door Immowi International BV met betrekking tot een Klant en (Kwalitatieve) Leads geschiedt in overeenstemming met de privacyverklaring van Immowi International BV, die te raadplegen is op de website www.immowi.com. Immowi International BV treedt in dit kader op als verantwoordelijke voor de verwerking. Deze privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Immowi International BV verzamelt, alsmede over de wijze waarop Immowi International BV deze gegevens gebruikt en verwerkt.

Zodra de Qualitative Lead in het kader van Leadgeneratie aan de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, treedt de Opdrachtgever op als verantwoordelijke voor de verwerking. Immowi International BV heeft hiertoe een beleid voor gegevensoverdracht opgesteld.
Door gebruik te maken van de Leadgeneratie of Consultancy diensten van Immowi International BV of door het aangaan van een overeenkomst met Immowi International BV, erkent de Cliënt dat hij kennis heeft genomen van de privacyverklaring en het beleid inzake gegevensoverdracht en dat hij beide aanvaardt.

Laatste versie: Januari 2021