Privacybeleid

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons de belangrijkste troef is van Immowi International BV (hierna genoemd "Immowi International", "wij" of "ons"). Uw privacy is voor ons dan ook van essentieel belang.

Dit privacybeleid (hierna te noemen "Privacyverklaring", "Privacy disclaimer" of "Privacybeleid") is onder meer van toepassing op

Deze Privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Immowi International verzamelt, alsook hoe Immowi International deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Immowi International wenst te benadrukken dat zij er te allen tijde naar streeft te handelen in overeenstemming met de "Privacywetten", te weten

Gelieve dit Privacybeleid te lezen in samenhang met de wettelijke disclaimer en het cookiebeleid van Immowi International.

Diensten van Immowi International die de verwerking van persoonsgegevens inhouden

De hoofdactiviteit van Immowi International, onder de naam Immowi.combestaat uit het genereren van leads voor projectpartners. Voor dit doel bereidt zij Landing Pages voor, over de vastgoedprojecten van haar projectpartners. De Landing Page bevat meer informatie over het vastgoedproject (bijv. aantal eenheden, prijsklasse, type eenheden, etc.).

Na het bouwen van een Landing Page, worden onderdelen (bv. foto's en/of artikels) omgezet in advertenties. Deze advertenties worden door de marketingpartners van Immowi International (bijv. Facebook, Google, etc.) op hun website geplaatst. Immowi International ziet alleen het aantal advertenties dat op de websites van de marketingpartners wordt getoond en heeft geen inzicht in de keuzes die de marketingpartner maakt ten aanzien van de plaatsing van de advertentie (bijv. waar op de pagina).

Nadat op een advertentie op de website van de marketingpartner is geklikt, komt de bezoeker op de Landing Page terecht. Indien - na het bekijken van de Landing Page - de bezoeker nog steeds geïnteresseerd is in het vastgoedproject, kan hij/zij zijn/haar persoonlijke gegevens invullen in het contactformulier.

Soms zijn bepaalde contactgegevens van de projectpartner direct op de landingspagina te vinden (bijv. het logo, de naam van de projectpartner of de naam van een contactpersoon). In dat geval kan de bezoeker zich ook rechtstreeks tot de projectpartner wenden met vragen of opmerkingen over de privacy, aangezien Immowi International en de projectpartner samen verantwoordelijk zijn voor de verzamelde persoonsgegevens van de bezoeker.

Immowi International zal alle volledig en correct ingevulde contactformulieren doorsturen naar de projectpartner, zodat deze contact kan opnemen met geïnteresseerde bezoekers om meer informatie over het project te verstrekken, een bezoek te plannen, enz.

Om haar diensten in de toekomst te optimaliseren, zal Immowi de persoonsgegevens van geïnteresseerden onderverdelen in verschillende categorieën (bv. residentieel, industrieel, luxe, ...) naargelang het type vastgoed. Deze informatie zal dan gebruikt worden om (het algoritme van) de marketingpartners te helpen gerichter te adverteren bij volgende (gelijkaardige) projecten.

Immowi garandeert bijzondere aandacht te besteden aan de GDPR in al zijn vormen van reclame (en/of bij het beroep doen op marketingpartners om reclame te maken):

I. Immowi International kan in het kader van haar activiteiten de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:
II. Methoden voor het verzamelen van persoonsgegevensa:

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is een voorwaarde om van de diensten te kunnen profiteren (zo kunnen uw gegevens in het geval van punt I.A. alleen worden doorgegeven aan de projectpartners van Immowi International op voorwaarde dat het contactformulier op de landingspagina is ingevuld). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht en welke facultatief zijn.

III. Gebruik van persoonsgegevens

Immowi International kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

IV. De verwerking vindt plaats op basis van de volgende rechtsgronden, naar gelang van het geval:

i) De optimalisering van de dienstverlening aan projectpartners door de persoonsgegevens van geïnteresseerde bezoekers in categorieën in te delen en deze vervolgens te gebruiken om de algoritmen van de marketingpartners te trainen, zodat zij in de toekomst beter reclame kunnen maken.

Immowi International handhaaft het evenwicht tussen dit rechtmatig belang en uw belangen en fundamentele vrijheden door de impact op de volgende manieren te beperken:

 1. De categorieën waarin de geïnteresseerde bezoekers worden ingedeeld zijn algemeen, vaag en bevatten geen verstrekkende informatie over de bezoeker (type onroerend goed residentieel, industrieel, luxe, enz.);
 2. De onderverdeling heeft geen/weinig gevolgen voor de bezoeker, aangezien de onderverdeling niet wordt gebruikt om op een andere manier met de bezoeker in contact te komen (maar alleen om in de toekomst beter reclame te maken);
 3. Immowi International zal geen beslissingen met juridische (of soortgelijke) gevolgen nemen op basis van de onderverdeling; en,
 4. Immowi International respecteert de principes beschreven in Sectie I.A.; en,
 5. De bezoeker heeft altijd de mogelijkheid zich hiertegen te verzetten door contact op te nemen met Immowi International of door het formulier "uitoefening rechten" in te vullen (zie hieronder).

(ii) Om aan retarget direct marketing te doen. Personen die de landingspagina hebben voltooid, kunnen direct marketing ontvangen over andere, maar vergelijkbare vastgoedprojecten.

Immowi International handhaaft het evenwicht tussen deze legitieme belangen en uw belangen en fundamentele vrijheden door de impact op de volgende manieren te beperken:

 1. Direct marketing van een andere projectpartner wordt alleen naar geïnteresseerde bezoekers ("klanten" van Immowi International) gestuurd;
 2. Direct marketing zal altijd betrekking hebben op soortgelijke projecten; en,
 3. De bezoeker heeft altijd de mogelijkheid zich hiertegen te verzetten door contact op te nemen met Immowi International of door het formulier "uitoefening rechten" in te vullen (zie hieronder).
V. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Immowi International zal uw persoonsgegevens doorgeven aan derden voor zover dit nodig is voor de doeleinden die zijn omschreven in punt IV. Uw persoonsgegevens kunnen dan worden doorgegeven aan en/of verwerkt door:

 1. Projectpartners (bv. om hun de ingevulde contactformulieren te bezorgen);
 2. Marketingpartners (bv. om het algoritme te verbeteren);
 3. software-/cloudleveranciers (bv. ter ondersteuning van het gebruik van de databanken van Immowi International); en,
 4. Andere dienstverleners (bijv. voor de ontwikkeling van de Websites en/of de Landing Pages).

Indien Immowi International in dit kader uw persoonsgegevens aan derden verstrekt, is de derde in kwestie verplicht uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de Privacywetgeving.

Onverminderd het voorgaande kan Immowi International uw persoonsgegevens bekendmaken:

In alle andere gevallen zal Immowi International uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of overdragen aan derden, tenzij (i) zij daartoe uw toestemming heeft verkregen en (ii) zij met de derde in kwestie een gegevensverwerkingsovereenkomst heeft gesloten, die de nodige waarborgen bevat inzake vertrouwelijkheid en behandeling van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy.

VI. Grensoverschrijdende verwerking van persoonsgegevens

Elke doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een geadresseerde die woont of gedomicilieerd is in een land dat niet onder een door de Europese Commissie uitgevaardigd besluit inzake adequaatheid valt, zal worden beheerst door een of meer passende waarborgen (zoals goedgekeurd door de EU):

VII. Opslag persoonsgegevens

Tenzij een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van andere regelgeving, bewaart Immowi International uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die nodig is om de doeleinden te bereiken en te vervullen die in deze Privacyverklaring onder 'IV. Gebruik van Persoonsgegevens".

VIII. Uw privacyrechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over de volgende privacyrechten:

In dit verband wijst Immowi International erop dat bepaalde van haar diensten niet langer kunnen worden verleend, met name indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens verwijdert of de verwerking van uw persoonsgegevens wenst te beperken, of indien u zich verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u uw privacyrechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met privacy@immowi.com of vul het formulier in en stuur het per e-mail om uw privacyrechten uit te oefenen ten aanzien van Immowi International.

In principe kunt u deze rechten kosteloos uitoefenen door gebruik te maken van bovenstaand formulier.

Indien u niet langer nieuwsbrieven over de diensten van Immowi International wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop 'uitschrijven' die onderaan elke e-mail van Immowi International is voorzien.

IX. Beveiliging van persoonsgegevens

Immowi International verbindt zich ertoe passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen om (i) ongeoorloofde of onwettige toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Immowi International bewaart alle persoonsgegevens die het heeft verzameld in de cloud.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van Immowi International, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de acties die zij in dit verband onderneemt, kan geen onfeilbaar veiligheidsniveau worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of verzending via het Internet of enige methode van elektronische opslag is 100% veilig en derhalve kan Immowi International in dit verband geen absolute veiligheid garanderen.

X. Bijwerking privacyverklaring

Immowi International kan deze Privacyverklaring bijwerken door een nieuwe versie op de Websites te plaatsen, waarbij Immowi International de datum van bijwerking in de voettekst van deze Privacyverklaring zal vermelden. Het wordt ten zeerste aanbevolen dat u regelmatig de Websites en de relevante pagina waarop de Privacyverklaring wordt weergegeven controleert om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

XI. Verwijzingen naar andere websites

De Websites kunnen hyperlinks naar andere websites bevatten. Wanneer u op een van deze links klikt, kunt u worden doorverwezen naar een andere website of internetbron die bewust of door het gebruik van cookies of andere technologieën informatie over u kan verzamelen. Immowi International heeft geen verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controle over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun verzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonlijke gegevens. U dient zelf het privacybeleid van deze andere websites en internetbronnen te controleren om na te gaan of zij in overeenstemming zijn met de Privacywetgeving.

XII. Contact Immowi International

Als u vragen hebt over de Privacyverklaring of over de manier waarop Immowi International uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kunt u contact met ons opnemen:

of

Indien u ontevreden bent over de manier waarop Immowi International deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of indien u klachten heeft over de manier waarop Immowi International uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Laatste versie: Mei 2020